SMART City

Aalborg er en smart by. Det betyder, at vi fokuserer på at skabe bæredygtig og teknologisk udvikling i hele Aalborg Kommune. En smart by kræver også samarbejde mellem videninstitutioner, erhvervsliv, borgere og kommunen, så vi alle er med til at sætte skub i den grønne omstilling og sikre bæredygtige løsninger. Herunder kan du læse eksempler på smarte projekter i Aalborg.

Eu Logo

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SmarteData gør affald smart

Gennem projektet SmarteData får vi mulighed for at øge mængden og kvaliteten af data, herunder om adfærd i forbindelse
med affaldssortering og -mængder. Data om bl.a. fyldningsgrader i de nedgravede containere, der i disse år er under etablering i Aalborgb tætby, vil give konkret viden om borgeres adfærd og dermed muligheder for mere målrettet information og digitale løsninger til at adressere en mere bæredygtig borgeradfærd i forbindelse med affald og ressourceforbrug. Dataene kan også anvendes i andre sammenhænge, eksempelvis planlægning af bydele, samarbejde med detailhandel og supermarkeder om minimering af emballage,
osv.

SmarteData, der er et Regionalfondsprojekt (Bæredygtig Grøn Byudvikling) støttet af Erhvervsstyrelsen, er et samarbejdsprojekt mellem bla. Aalborg Kommune, Aalborg Universitet og Aalborg Renovation. Formålet med projektet er databaseret innovation, der skal fremme nye løsninger og services indenfor affaldshåndtering. Det 3 årige projekt afsluttes i foråret 2022.

 

Flexskrald - Et helt igennem bæredygtigt projekt

Formålet med projektet FleXskrald er at øge genanvendelsen af affald fra butikker og kontorer i Aalborg, kombineret med beskæftigelse af medarbejdere med særlige udfordringer.

Mange butikker har i dag udfordringer med at håndtere og sortere deres affald korrekt og efterspørger behov for nye og mere bæredygtige ordninger, hvor der kan tages optimal hensyn til butikkernes forskellige affaldsmængder og -typer samt miljømæssig bortskaffelse heraf.

I Aalborg Midtby skønnes det at der dagligt afhentes i størrelsesorden 15 ton genanvendeligt pap, papir og plast emballage, som butikkerne enten selv bortskaffer, bortskaffer via private vognmænd eller som bortskaffes sammen med dagsrenovationen.

Affaldsindsamling af socialøkonomisk virksomheder

Affaldsindsamlingen i FleXskrald udføres i praksis med den social økonomiske virksomhed Huset Venture Nordjylland, som er ansvarlig for afhentning af affaldet og via et samarbejde med bl.a. varehusene Salling og Føtex får mulighed for at lave 2 omlastningscentre i hver ende af gågadesystemet i midtbyen. Salling og Føtex stiller deres affaldsanlæg (containere og affaldspresser m.m.) til rådighed for behandlingen af det indsamlede pap, papir samt blød plastik. Herfra afhentes affaldet via de affaldsselskaber som varehusene i forvejen har aftaler med.

Affaldet indsamles ved butikkerne ved hjælp af el-drevne køretøjer (cykler, scootere eller varebiler) hvilket vil reducere både energiforbrug og C02 udledning. Ved el-baseret afhentning skønnes det, at der optimalt kan spares omkring 500 liter diesel om ugen, når projektet er fuldt indfaset. Hertil vil støjgener og partikelforureningen fra dieseldrevne last- og varebiler blive reduceret væsentligt.

Til bestilling af afhentning samt korrekt registrering af det genanvendelige affald fra butikkerne, er der udviklet en digital løsning, leveret af firmaet Rezycl. Via en særlig APP kan butikkerne melde ind, at de gerne vil have afhentet affald og via løsningen vil den afhentede affaldsmængde og -type også blive registreret.

Projekt FleXskrald er støttet af midler fra EU’s strukturfond og løber i perioden 2019-2022.

Del indhold