Strategi for landbrugs- og bioområdet i Nordjylland

I Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling og Netværk for bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) har vi udarbejdet en strategi for landbrugs- og bioområdet. Strategien er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem landboforeningerne, landmænd, industrivirksomheder, politikere fra NBEs bestyrelse, Aalborg Universitet m.fl. Strategien udmøntes i en række konkrete indsatser til implementering af strategien. Hvis du ønsker at høre mere om dette, så kontakt projektleder Mette Larsen, tlf. 20252155 eller mette.larsen@aalborg.dk.

Strategi

Nordjylland er Danmarks spisekammer. Naturen, landbruget og havet fylder meget i vores region. Nordjylland rummer hele værdikæden fra primær-erhvervene - landbrug og fiskeri - over fødevareforarbejdende virksomheder til højt specialiserede bio-tech og bioenergi virksomheder.

Bioressourcerne i Nordjylland er store – alt har sin oprindelse i hav eller land. En del af bioressourcerne cirkulerer allerede i dag mellem landbrug og industri - og for en mindre del byen.

Vi har bygget den bæredygtige udvikling af industri og landbrug i regionen på hver vores stærke netværk og relationer i samarbejde med vores videnspartnere. Der er brug for et opgør med silotænkning på tværs af brancher, kommuner og forsyningsselskaber. Vi ønsker en reel sammentænkning af det nordjyske biokredsløb med de store samfundsudfordringer, herunder klima og biodiversitetskrisen, for at høste de forretningsmæssige potentialer, den bæredygtig vækst og den lokale jobskabelse, der ligger gemt heri.

I NBE bio vil vi gentænke et intelligent biokredsløb i Nordjylland, hvor alle bioressourcer fra by, land, hav og industri cirkulerer i et uendeligt kredsløb med blik for at sikre den mest bæredygtige brug af bioressourcer til både fødevarer, foder, højværdiprodukter og energiproduktionen. Værdiudnyttelsen af biomasserne skal gentænkes og øges, således der opnås stor grad af uafhængighed af importerede biomasser.

I vores dyrkning og høst af blå og grønne biomasser vil vi skabe sammenhæng til de klima-, natur-, miljø- og samfundsmæssige gevinster, som dette skaber i vores nære og globale miljø.

Vi vil gennem partnerskaber, innovation og konkrete indsatser være kendt - nationalt og internationalt -som regionen, hvor det intelligente biokredsløb sikrer tilstrækkelige mængder af biomasser og derigennem bidrager til en stærk regional grøn omstilling.

Del indhold