Grøn vækst i festivaler og events

Nye muligheder for nordjyske festivaler og events

Grøn vækst i festivaler og events er titlen på et projekt, der giver festivaler og events muligheder for at tage et ryk i en mere bæredygtig retning – herunder også at se på hvordan nye online-elementer kan integreres og skabe forretningsmuligheder. Projektet, som er startet i august 2020 og løber til juni 2022, er for alle festivaler og events i Nordjylland.

Projektet er et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Center for Grøn Omstilling, UCN, Kruse Vaske og Nordjysk Mad og Turisme og er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Alle aktiviteter er finansieret af projektet – events og festivaler bidrager kun med deres tid.

Projektet er bygget op over en række aktiviteter:

Vi tager temperaturen på den grønne omstilling
Vi undersøger status blandt de nordjyske festivaler og events gennem et survey. Undersøgelsen blev gennemført i efteråret 2020

Se resultaterne fra surveyet her


Vi afdækker potentialer og laver handlingsplaner
Med afsæt i resultatet af undersøgelsen tilbyder projektet en bæredygtighedsscreening, hvor potentialer for grøn vækst belyses. Screeningen tager udgangspunkt i en samtale og et værktøj, hvor der i fællesskab tales om eventets eller festivalens muligheder og ønsker. Screeningen vil omhandle emner som for eksempel mad og drikke, affald og genanvendelse, energi, transport, online muligheder og kommunikation. Der vil i alle emner være fokus på at minimere forbrug og spild, at gøre forbruget mere bæredygtigt samt at skabe symbioser og fællesskaber. 15 festivaler vil blive screenet, heraf 5 i 2020 og 10 i 2021. Screeningen gennemføres af Center for Grøn Omstilling.

Screeningen består af følgende:

  • Formøde og forberedelse (ca. 1 time)
  • Screening (ca. 3 timer)
  • Rapport (Event eller festival modtager rapport med potentialer og      løsningsforslag)
  • Opfølgningssamtale efter ca. et år (2 timer) Status på arbejdet og      mulighed for nye tiltag

Nogle af de festivaler, der bliver screenet, vil efterfølgende få tilbudt et forløb med en ekstern konsulent med henblik på at udvikle bæredygtige forretningsmodeller og virke som fyrtårne for andre.


Vi tilfører nye kompetencer
UCN tilbyder læringsdage, som vil tage udgangspunkt i resultaterne fra survey og screeninger og vil derfor blive skræddersyet til den enkelte og give konkrete værktøjer. Der skal komme et konkret praktisk output fra læringsdagene, som der efterfølgende kan arbejdes med. Læringsdagene vil ligge i januar, februar, marts, oktober, november og december 2021.

Fokusområder i læringsdagene vil være:

  • Bæredygtig strategi
  • Service design
  • Oplevelsesværdi
  • Digitale/alternative forretningsmodeller

Læringsdage og screeninger vil blive fulgt op af workshops hos den enkelte festival, hvis der er behov for det med hjælp fra et grønt rejsehold.


Vi etablerer nye netværk

Nordjysk Mad og Turisme vil danne et netværk af grønne festivaler og events med netværksmøder, som supplerer læringsdagene og tager afsæt i festivaler og events egne behov.  Møderne vil være en mulighed for sparring og vidensdeling festivalerne og eventsene i mellem, samt udvide ens netværk. Netværksmøderne vil ligge i perioden oktober til marts måned.

Festivaler og events kan vælge at deltage i de tilbud de selv finder værdifulde – man behøver ikke tage hele pakken.

For nærmere oplysninger kontakt:
Projektleder Lis Rom Andersen lis.r.andersen@aalborg.dk eller
Projektleder Line Kristensen nordjyskmadogturisme@gmail.com 

Del indhold